No more TRADITIONAL, MANUAL or COSTLY HR tools across different platforms to manage your people.
No more TRADITIONAL, MANUAL or COSTLY HR tools across different platforms to manage your people.

Đơn giản, giá cả rõ ràng

Chi trả cho những gì bạn cần

CƠ BẢN

Any 1 of the modules below
RM 5
00
Đăng ký tháng/người dùng
 • Nghỉ phép
 • Khiếu nại
 • Chấm công
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Shift Management & OT
 • Lợi ích linh hoạt
 • Lợi ích độc quyền
 • THƯ MỤC NỘI BỘ
 • SỔ TAY NHÂN VIÊN
 • Dịch vụ thanh toán lương

DOANH NGHIỆP

Any 4 of the modules below
RM 15
00
Đăng ký tháng/người dùng
 • Nghỉ phép
 • Khiếu nại
 • Chấm công
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Shift Management & OT
 • Lợi ích linh hoạt
 • Lợi ích độc quyền
 • THƯ MỤC NỘI BỘ
 • SỔ TAY NHÂN VIÊN
 • Dịch vụ thanh toán lương

KINH DOANH

All Module
RM 30
00
Đăng ký tháng/người dùng
 • Nghỉ phép
 • Khiếu nại
 • Chấm công
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Shift Management & OT
 • Lợi ích linh hoạt
 • Lợi ích độc quyền
 • THƯ MỤC NỘI BỘ
 • SỔ TAY NHÂN VIÊN
 • Dịch vụ thanh toán lương

CAO CẤP

All Modules & Payroll Services
RM 80
00
Đăng ký tháng/người dùng
 • Nghỉ phép
 • Khiếu nại
 • Chấm công
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Shift Management & OT
 • Lợi ích linh hoạt
 • Lợi ích độc quyền
 • THƯ MỤC NỘI BỘ
 • SỔ TAY NHÂN VIÊN
 • Dịch vụ thanh toán lương
POPULAR

*Subject to 1 time implementation fee

SME DIGITALIZATION GRANT

SME Digitalisation Grant

*Terms & Conditions Apply

PROPELLING SMES INTO THE DIGITAL WORD

NO NEED to apply & wait for the approval!

JUST SUBSCRIBED!

PeopleX will match with 50% discount!*